Raportul de activitate al Asociației Obștești Organizația Veteranilor din Republica Moldova pe perioadă anilor 2015-2018

Asociația obștească Organizația Veteranilor din Republica Moldova (AO OVRM) a fost creată în a. 1987 și în timpul de fața unește majoritatea veteranilor din Moldova, are formațiunile sale în toate raioanele, orașele și satele republicii, precum și la multe întreprinderi și instituții.

   În activitatea sa AO OVRM se conduce de constituția Republicii Moldova, Legea despre veterani, Legea cu privire la Asociațiile obștești, statutul Organizației și dispozitele Ministerului Justiției RM. AO OVRM este membru a Comnităției organizațiilor obștești de veterani( pensionarii ) din statele independente și conlucrează cu organizațiile de veterani din alte republici suverane în direcția apărării intereselor oamenilor în etate inclusiv şi schimburilor de experienţă în deferite domenii de activitate.

   În ultimii trei ani Consiliul Asociației obștești Organizația veteranilor din Republica Moldova ca și mai înainte a organizat activitatea organizațiilor veteranilor în corespundere cu Statutul AO OVRM, hotărîrele congreselor a VI și a VII, plenarilor Consiliului. La aceste forumuri ca și la ședințele prezidiului sau examinat cele mai importante probleme a organizațiilor veteranilor. Scopul major acestei activități a Consiliului a fost și este ca fiecare organizație în legatură cu obligațiunele sale să obține rezultate concrete în privinţa ocrotirii drepturilor și intereselor legitime ale veteranilor și pensionarilor, asigurării unui nivel decent al situației materiale. S-a luat măsuri și în privința consolidării organizațiilor veteranilor, păstrarea unității și asigurării integritățiilor.

   Majoritatea acțiunilor Organizației au fost orientate spre soluționare cum prevede Statutul AO OVRM, înbunătățirii stării sociale, mai ales celor cu venituri mici. În cadrul cogresului a VII, plenărilor, ședințelor prezidiului în toată perioada de dare de seamă au fost permanent examinate măsurile protecției sociale a veteranilor. Problemele susnumite au fost actuale și în adresărele delegaților Congresului al VII a AO OVRM către Guvernul Republicii Moldova și în primul rînd a veteranilor de muncă, anularea datoriilor istorice a pensionarilor săraci pentru serviciile comunale, atragerea autorităților locale în conformatate cu hotărîrea respectivă a guvernului la organizarea în localitățile sătești magazinelor «Veteran», farmaciilor sociale, caselor pentru veterani singuratici, înbunătățirea radicală a serviciilor medicale a pensionarilor, adoptarea programului de stat privind protecția drepturilor pensionarilor în etate în corespundere cu decizia Consiliului Europei din februarue 2014, asigurarea îndeplinirii stricte a art. 26 din Legea despre veterani, care prevede că «autoritățileadministrației publice centrale și locale sunt obligate să sprijine activitățile organizațiilor a veteranilor și că decizile privind problemele de protecție socială a veteranilor și activiștilor organizațiilor obștești de veterani să fie adopte de către administrația publică centrală și locală cu participarea reprezentanților acestor organizații».

   O pagină importantă în istoria Asociaţiei obşteşti Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova în anii acestea a fost organizarea şi petrecerea aniversărilor- 70 de ani de la ziua Victoriei din a. 1945, 70 de ani de la eliberarea Moldovei de sub jugul fascist şi jubileu a 30 ani de la crearea organizaţiei veteranilor AO OVRM. Alături de măsurile tradiţionale cum ar fi Festivalul cîntecelor patriotice „Victoria”, întîlnirele participanţilor războiului cu tineretul, participarea veteranilor republicii la manifistările din Moscova și în alte orașe, diferitelor conferențe științifice, au mai fost inițiate așa masuri ca «Ziua internațională a bunătății», «Mîndria Moldovei- generația secolului a XX», concursuri ausamblurilor de veterani, «Vremea vine- Vremea trece», «Din toată inima» și altele.

   Consiliul Asociației obștești Organizația veteranilor din RM în activitatea sa în perioada aceasta a acordat o atenție deosebită consolidării mișcării veteranilor în republica, menținerii unității și coeziunii structurilor sale. Concomitent, au fost întreprinse și măsuri de consolidare a organizațiilor primare. În legatura cu faptul că în republica se crează organizații paralele problema aceasta, din inițiativa Consiliului AO OVRM a fost examinată în detaliu în toate organizațiile din republica, la congresele a VI și a VII, la ședințele plenarilor și prezidiului.

   Un rol considerabil în realizarea problemelor susnumite a avut pregatirea și petrecerea a aniversări de 30 ani a formării AO OVRM, care a fost sărbătorită în martie 2017. Deasemenea a fost accentuat, că necătînd la problemele și dificultățile cu care se confruntă mișcarea veteranilor nu sa admis destrăinarea și distrămarea organizațiilor, dar dinpotrivă multe din ele au obținut succese în ocroterea drepturilor și interesele veteranilor, pensionarilor, în asigurarea materială mai bună cu ajutorul organilor publice locale, intensificării rolului lor în viața socială și culturală a republicii, orașelor și raioanelor.

   O mare însemnătate pentru activitatea organizațiilor veteranilor de toate nivelurile din republica a avut în anul 2016 în organizarea și petrecarea dările de seamă și alegeri în organizațiile primare, conferențiile în municipii, raioane, sectoare și în noiembrie- congresului VII a AO OVRM, care după părerea participanților, delegațiilor s-a desfășurat organizat cu o mare răspundere, cu discuții concrete privind la situația din organizații concomitent înaintate, multe propuneri în privința perfecționării activității organizațiilor, fortificării lor și îmbunătățirii lucrului mai întîi de toate în domeniul apărării intereselor veteranilor și stării materiale. La congres delegații au susținut măsurele întreprinse de conducerea organizațiilor pe întrebările sociale, pregătirea și petrecerea sărbătorilor remarcabile, intensificării rolului oamenilor de vîrsta a trea în viața socială și culturală. În afară de aceasta la congres au fost întroduse adăugări şi schimbări în statutul AO OVRM cum prevede articolele primite de Parlamentul Republicii.

   Reeșînd de propunere și concluziile congresului a VII, conferențiilor municipale, raionale, sectoriale, sa propus că să se aprobe masuri de îmbunătățirea activității organizațiilor veteranilor, de a spori rolul organizațiilor primare, să fie acordată mai multă atenție stabilirii, menținerii, se consolidării organizațiilor în colectivele de muncă ale întreprindelor, instituțiilor, care au capacitatea de a proteja mai efecient interesele sociale a veteranilor, apărarea drepturilor lor în anul 2017 în ajunul zilei internaționale a oamenilor în vîrsta în comun cu Direcţia Comisariatului suprem a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru drepturile omului în Republica Moldova. Consiliul Asociaţiei obşteşti Organizaţia veteranilor din Republica Moldova realizat un seminar a conducătorilor organizaţiilor veteranilor municipii, raioane, sectoare şi activiştilor organizaţiei republicane la care sa discutat întrebarea despre drepturile economice, sociale şi culturale a veteranilor şi pensionarilor, posibilităţile de care dispune Direcţia susnumită pentru îndeplinirea misiunilor înalte şi situaţiei referitor la drepturile oamenilor în republica noastră. În rezultatul discuţiilor la seminar a fost primită o adresare către conducătorii organizaţiilor de veterani de a analiza situaţia pe problema discutată la seminar în toate structurile locale şi de a pregăti propuneri corespunzătoare către Guvernul Republicii.

   În fiecare an în luna decembrie au fost examenate la ședința prezidiului Consiliului AO OVRM totalurile activității prezidiului, comitetelor, comisiilor consiliului și sa constatat că toate structurile organizației au reuşit să îndeplinească funcțiile sale ca și măsurile aprobate în termen și calitativ au fost inițiate planurile de lucru și documentele corespunzătoare către ședințele consiliului și prezidiului, la nivel înalt pregătite materialele congresului a VII a AO OVRM, aniversării a 30 de ani de la creareaa OVRM. Sa continuat activitatea creării structurilor mișcării «Urmașii Victoriei» în orașele și raioanele republicii și încluderea lor în activitatea educației patriotice a tineretului.

   Un rol important în activitatea organizațiilor veteranilor de toate nivelurile a fost promovarea şi răspîndirea experienței  pozitive inclusiv şi de către ziarul Consiliului AO OVRM «Veteranul»mai ales materiarile « În întîmpinarea congresului a VII al AO OVRM și la 30 de ani de la fondarea a AO OVRM»

Președintele Comisului AO OVRM

Alla  Mironic