Raport de activitate pentru anii 2018 - 2021

Raport de activitate pentru anii 2018 - 2021

 

 1. Management şi administrare
  1. Acest raport este completat de:  Iusccnco Elena Dmitri    

                                              Consiliului Asociaţiei Obşteşti Organizaţia Veteranilor 

                                             din Republica Moldova 

 

Denumirea organizaţiei şi acronimul dacă există: Asociaţia Obştească Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova  (AO OVRM)

Numărul de telefon: (022) 27-79-33; (022)820-853; (022)820-852

 

Adresa: mun. Chişinău,  str.Vasile Alecsandri, 1

 

 

Adresa e-mail: ovvrm@mail.ru

 

Persoana de contact: Iuscenco Elena Dmitri

, tel: 022 820-853

Președintele al comisiei organizatorice și metodologice                                           Consiliului Asociaţiei Obşteşti «Organizaţia Veteranilor   din Republica Moldova »

 

 

 

 1. Organizaţia este: - asociaţia obştească
                                       
 2. Indicaţi tipul organizaţiei:           - republicană

 

şi raza de activitate a organizaţiei -  are structurile sale în toate oraşele şi raioanele, precum şi organizaţii primare în majoritatea localităţilor Republicii Moldova

 

 1. Indicaţi numele şi funcţia conducătorului organizaţiei
   

Numele conducătorului

Mironic Alla Cazimir

 

Funcţia

Preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova” 

 

 1. Indicaţi numele fiecărui membru al organului executiv de conducere

1. Badea Mihai

2.Babliuc Eduard

3. Eriomin Iurie,

4.Donos Efim

5. Calmîş Gheorghe,

6. Mironic Alla

7. Mocan Mihai

8. Pereșivailov Leonid

9. Ciocoi Gheorghe

10. Scripnic Maria

11. Iuscenco Elena

 

        

Numele

Funcţia

Numele

Funcţia

Numele

Funcţia

Numele

Funcţia

Numele

Funcţia

Numele

Funcţia

 1. Indicaţi numele şi funcţia angajaţilor organizaţiei: - nu are angajaţi

 

I. Care este numărul de voluntari şi membri ai organizaţiei
 

Membri - 364.706

Voluntari  - 2.340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Raport de activitate şi realizări

 

 1. Care sunt scopurile statutare ale organizaţiei?

 

  - Ocrotirea drepturilor şi intereselor legitime ale veteranilor şi pensionarilor muncii, participanţilor războiului 1939-1945 la operaţiunile militare pe teritoriul altor state, veteranilor serviciului militar, Serviciului Informaţii şi Securitate, organelor de drept şi tuturor pensionarilor, domiciliaţi în Republica Moldova;

 • Asigurarea unui nivel decent al situaţiei lor materiale;

 

 • Intensificarea rolului veteranilor în viaţa socială şi cultu­rală a ţării.

 

 

(B) Care sunt programele şi activităţile de bază ale organizaţiei?

Pentru atingerea scopului şi sarcinilor Asociaţia efectuează următoarele acţiuni:

 

- apară drepturile economice, sociale, alte drepturi şi libertăţi le­gitime ale veteranilor, depune eforturi intru ameliorarea stării materia­le, condiţiilor locative, deservirii lor medicale şi sociale. Este preocu­pată de respectarea legislaţiei privind asigurarea cu pensii şi înlesniri a veteranilor;

 

 • antrenează veteranii în viaţa socială şi activitatea de munca după puteri;

 

 • tinde spre instaurarea concilierii civile, prieteniei şi bunei înţelegeri între cetăţenii Republicii Moldova;

 

 • manifestă grijă în comun cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, alte organizaţii obşteşti de mormintele cetăţenilor căzuţi la datorie, complexele memoriale şi obeliscuri , oferă asistenţă în activitatea detaşamentelor de căutare;

 

 • iniţiază  participarea la elaborarea legilor, hotărîrilor de către organele legislative şi executive, înaintează propuneri privind soluţionarea problemelor ce-i vizează pe veterani, perfecţionarea sistemului de asigurare a lor cu pensii şi diverse genuri de înlesniri;

 

 • acorda ajutor conducerii ţarii şi autorităţilor administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor sociale ale veteranilor şi edu­caţie tinerei generaţii.

 

 

 1. Care au fost activităţile concrete ale organizaţiei şi numărul de beneficiari în anul precedent?

    

Asociaţia Obştească „Organizaţia veteranilor din Republica Moldova adăugător la informaţia îndreptată Comisiei de certificare pe lîngă Ministerul Justiţiei în 2018 vă informează că Consiliul AO OVRM, cum prevede statutul organizaţiei, hotărîrile congresului  a VII și neordinar a VIII a acordat o atenţie considerabilă consolidării  organizatorice mişcării veteranilor, sporirii activităţii tuturor organizaţiilorm, inclusiv  în condiţii complicate a  pandemiei a.a. 2020-2021. Aşa probleme ca protecţia drepturilor şi intereselor a veteranilor şi pensionarilor, asigurării materiale mai bună, participarea lor la viaţa socială, desfăşurarea educaţiei patriotice a tineretului în comun cu alte instituţii, grija faţă de păstrarea tradiţiilor valoroase ale generaţiilor au fost ca şi mai înainte piatra unghiulară a activităţii OVRM. În a.a.2020 -2021 într-o pandemie, comunicarea între structurile asociaţiei, organizarea adunărilor,  conferințelor, ședințelor de prezidiu ş.a. au fost efectuate prin telefon, online și parțial cu prezența personală a activiștilor.

În legătură cu sarcinile sus numite la plenarele Consiliului AO OVRM la forurile oamenilor de vîrstă înaintată din municipii, raioane, sectoare ca şi la şedinţele prezidiumului pe primul plan s-au discutat totalurile desfăşurării măsurilor planificate  anual către Ziua Victoriei, Ziua omenilor în etate Republiciî Moldova  rezultatele petrecerii adunărilor de dare de seamă şi conferinţelor în organizațiile municipale, raionale şi sectoriale, primare despre sarcinile organizaţiilor veteranilor privind îmbunătăţirea stării sociale diferitor grupări de veterani. In privinţa âaceasta au fost pregătite şi trimise Guvernului RM, Primăriei mun. Chişinău, Ministerul Sănătății şi Protecţiei Sociale mai multe adresări privind rezolvarea celor mai acute probleme a veteranilor şi proiectul programului de stat privind îmbunătăţirea nivelului de viaţă  a pensionarilor.

În legătură cu practica de lucru a organizaţiei republicane a veteranilor o atenţie deosebită a fost consacrată nu numai lucrului organizatoric dar şi controlului executării de către organizaţiile veteranilor hotărîrii Congresului  a VII și aVIII  despre mersul adunărilor de dare de seamă în organizaţiile primare, îndeplinirea măsurilor planificate în domeniu sănătății omenilor vîrstnici, singuratici, desfăşurării festivalului cîntecelor patriotice „Credinţă, Speranţă şi Iubire”, ca şi cu privire la „Ziua internaţională a oamenilor în etate” şi despre examinarea rezultatelor concursului republican „Muzeele gloriei militare şi de muncă”consacrate  aniversarii a 75 Victoriei șî a Zileî Independenții Republicii Moldova.

            Bilanţul de lucru a Asociaţiei Obşteşti Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova petrecut ca întotdeauna la sfîrşitul anului la ședința prezidiului a arătat că toate structurile organizaţiei au reuşit să îndeplinească măsurile aprobate conform deciziei Comisiei speciale  în perioada covid-19. Au fost mărite alocaţiile veteranilor şi invalizilor de război, îndemnizaţiile pentru perioada rece a anului, sporită pensia unor categorii de pensionari. Informaţiile despre desfăşurarea măsurilor aprobate în a.a. 2018-2021, au fost publicate în ziarul „Veteranul” şi discutate la şedinţele Prezidiului Consiliului AO OVRM. Cu regret,  în perioda pandemiei 2020-2021 în realizarea programului  republican au particpat mai puțin membrii ai Organizaţiei –circa 30% din numerul total. Toate măsurile Asociaţiei Obşteşti Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova a fost susținute periodic  de către unii agențî economici conform scrisorilor din partea noastră (ziarul „Veteranul” de DAAC  Germes)

 

 

      D  (1) Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară şi alte activităţi ce nu servesc  circabeneficiului public.

 1. (2) Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară activităţi economice.
 1. (3) Dacă aţi marcat pătratul de la întrebările (D)(1) sau (D)(2), descrieţi aceste activităţi:

 

 

 

           E) Organizaţia a efectuat tranzacţii cu angajaţii: directorii; membrii organizaţiei sau cu familiile acestora (ex. arendă, plată de servicii, etc)?       Da         Nu

Dacă răspunsul este da, indicaţi fiecare tranzacţie în spaţiul de mai jos. Trebuie să indicaţi Numele şi Funcţia persoanelor implicate în tranzacţie, ce beneficii sau mijloace a obţinut persoana respectivă şi orice altă informaţie ce explică caracterul tranzacţiei. Dacă răspunsul este nu, completaţi declaraţia din pagina 7.

 

 

 

 

 1. Organizaţia a efectuat tranzacţii afiliate?   Da        Nu

Dacă da, indicaţi fiecare tranzacţie în spaţiul de mai jos. Organizaţie afiliată este organizaţia cu care ONG-ul, directorii săi, angajaţii, membrii sau rudele lor au interese de proprietate sau management. Trebuie să indicaţi Numele şi Adresa organizaţiei afiliate, caracterul relaţiilor dintre organizaţii, ce beneficii sau mijloace a obţinut ONG-ul în urma tranzacţiei, ce beneficii sau mijloace a obţinut organizaţia afiliată în urma tranzacţiei precum şi orice altă informaţie ce explică caracterul tranzacţiei. Dacă răspunsul este nu, completaţi declaraţia din pagina 7.

 

 

 

 

 

Preşedintele AO OVRM                                                                   Mironic Alla

           

 

 

         Contabilul şef                                                                          Berezscaia  Vasilisa